Soyuzivka

Events by Soyuzivka

UkraineFest: 2024 Soyuzivka Summer Festival

Fri, Jul 12 - Sun, Jul 14, 2024

6:00 pm - 6:00 pm

Soyuzivka Ukrainian Heritage Center

Murder Mystery Dinner @ Soyuzivka

Sat, Jul 27, 2024

6:00 pm - 9:30 pm

Soyuzivka Ukrainian Heritage Center